Логопедске вежбе

Комуникација код деце је веома разноврсна, интензивна, сложена и уз то веома учестала. Она прати дечију активност и укључена је у готово целокупно њихово понашање. У школи, вербална комуникација је основно средство за социјализацију и презентовање знања. Тешкоће у говору су озбиљна препрека за постизање успеха, као и интелектуални, емоционални и социјални развој. Један од важних видова подршке ученицима која се остварује у нашој школи јесу индивидуалне логопедске вежбе. Циљ логопедских вежби јесте да се отклоне или ублаже говорно - језички поремећаји, као и тешкоће везане за говорно понашање.


Индивидуалне логопедске вежбе су у складу са општим циљевима и принципима образовања и васпитања и стандардима постигнућа. Са становишта школе, оне треба да одговоре образовним задацима наставе, постизању и развоју квалитетних говорно - језичких и писаних способности ученика, нормализовању понашања и учења. Са становишта ученика, говорно - језичка корекција решава емоционалне проблеме, олакшава социјализацију и развија функције које чине основу, не само за говор, читање и писање, него и за учење уопште.


Васпитно - образовни задаци индивидуалних логопедских вежби су:

 • - развијање мисаоно - језичких процеса и подизање квалитета вербалног изражавања;
 • - развијање говорно - језичких способности до одговарајућег нивоа, које ће у границама психофизиолошких могућности ученика омогућити остваривање циљева и задатака васпитно - образовног процеса;
 • - могућност да се путем говора ученици социјализују и оспособе за свакодневни живот и рад;
 • - отклањање блажих облика говорно - језичких поремећаја који представљају сметњу успешној говорној комуникацији у школи и ван ње;
 • - пружање непосредне помоћи породици, чиме доприносе и квалитетнијем односу према детету.

  Програм логопедског рада обухвата:
 • 1. утврђивање говорно-језичког статуса;
 • 2. развој психофизиолошке основе за говор, читање и писање;
 • 3. развој рецептивног (унутрашњег) говора;
 • 4. развој и корекцију фонетске стране говора (развој гласова);
 • 5. развој експресивног (активног) говора и језика;
 • 6. кориговање муцања, брзоплетог и патолошки спорог говора;
 • 7. коректуру основног гласа;
 • 8. корекцију и развој читања и писања.

Логопедске вежбе се реализују индивидуално, по индивидуалном оперативном плану који је у складу са логопедском проценом и говорно - језичким потенцијалима сваког ученика.


Кроз однос међусобног поверења, слушања и уважавања, повећавамо мотивацију и иницијативу за вербално изражавање. То се постиже пријатним емоционалним тонусом, одабиром адекватног и забавног дидактичког и сликовног материјала, визуелног распореда, песмица, текстова, музике, покрета и свега онога што ће код детета стимулисати и подстицати позитивне повратне информације.


Код деце која због примарне болести или стања не могу развити говор, негујемо невербалну комуникацију која је искрена, аутентична и даје много више информација од једноставних речи.


Логопедске вежбе су захтевна авантура, али је бенефит велики - срећнији живот сваког детета.

Галерија