Naša škola je ustanova koja svojim učenicima nudi potpuno besplatno školovanje, koje podrazumeva nabavku potrebnog đačkog pribora, besplatnu kuhinju, ekskurzije i učestvovanje na mnogim manifestacijama.
Sa posebnom zahvalnošću pominjemo domaće i strane humanitarne organizacije, koje od 90-tih godina intenzivno pomažu našim učenicima: Crveni krst, Kolo srpskih sestara, Danski savet, Japanska vlada, kao i socijalno odgovorne ustanove i preduzeća koja se trude da naši učenici svake godine dobiju paketiće i svečano proslave Dan škole.
Škola danas broji 90 učenika, znatno manji broj nego ranijih godina. Promenom zakona o Osnovnom obrazovanju i vaspitanju veliki broj dece upućuje se na školovanje u redovnim školama.
Osnovno školovanje vodi stručno osposobljen tim defektologa oligofrenologa, somatopeda, surdoaudiologa i tiflologa , logoped i stručni saradnik- socijalni radnik. Ovde se deca sa smetnjama u razvoju pripremaju za stručno osposobljavanje koje im je ponuđeno.
Uvođenjem inkluzije u obrazovanje u Srbiji pojavljuje se tendencija da su učenici koji se upisuju u školu sa višestrukim smetnjama i da im ne odgovara dotadašnji način rada u školi. Škola, usled novonastale situacije, menja kurs. Nastavnici se stručno usavršavaju, prostor se preuređuje, uvodi se asistivna tehnologija i savremena nastavna sredstva. Prate se dostignuća u oblasti rada sa decom sa smetnjama u inostranstvu i Srbiji.
Škola, takođe, obrazuje učenike sa motoričkim smetnjama u okviru kućne nastave.
Srednje školovanje sprovodi se u oblastima mašinstva i tekstilstva. U prvoj oblasti učenik se osposobljava za bravarski zanat i obradu metala, u drugoj za posao konfekcijskog šivača. Rad sa njima izvode profesori i majstori koji su defektološki osposobljeni.
Stručnim osposobljavanjem škola nastoji da svoje učenike uputi u društvene tokove i da ih osposobi za samostalan život . Iz tog razloga, učenici su tokom školovanja aktivno angažovani na praktičnoj nastavi u prostorijama naših partnera iz privrede, preduzeća koje zapošljavaju radnike profila bravar i konfekcijski šivač.

Učenici srednje škole koji ne mogu da prate nastavne sadržaje pohađaju nastavu u skladu sa svojim IOP2. Kao primer dobre prakse u našoj školi je IOP 2 za učenike sa višestrukim smetnjama u razvoju koji je izrađen po područjima učenja, razvijanja znanja i veština umereno mentalno zaostale dece (na osnovu Plana vaspitno-obrazovnog rada sa umereno mentalno zaostalom decom i omladinom, Službeni glasnik R.Srbije, br.4, godina XXXII). U okviru ovih programskih sadržaja, a u skladu sa sposobnostima i kalendarskim uzrastom učenika (nivo 1,2,3 ili 4) pravi se poseban plan IOP 2, koji sve ove sadržaje inkorporira i korelira sa sadržajima nastavnih predmeta u školi. Tim za inkluzivno obrazovanju koji je zadužen za ove aktivnosti obuhvata defektologe svih smerova, predmetne nastavnike srednje škole i nastavnike praktične nastave.
Škola realizuje i nastavu preko Skype-a, a pohađa je učenik sa telesnim invaliditetom koji je završio osnovnu školu u kućnoj nastavi. Učenik na ovaj način pohađa sve predmete, a nastavnici ga aktivno uključuju i u nastavu i usmeravaju ga ka ostalim učenicima tj aktivno rade na njegovoj socijalizaciji.
Učenici su uključeni u razne vannastavne aktivnosti koje im omogućavaju da izraze svoje sposobnosti. Neke od njih su učestvovanje školskog hora u raznim dešavanjima u gradu, kao i razne priredbe i takmičenja.
Učenicima najdraži rezultati su postignuti 2016.god. na međunarodnim takmičenjima S-Faktor (3.mesto) i u badmintonu (3. Mesto) u organizaciji partnerske škole OŠ „Milka Šobar Nataše“ iz Črnomelja u Sloveniji.
Pored humanitarnih udruženja, udruženja građana, socijalno odgovornih preduzeća škola, takođe, sarađuje sa redovnim školama i vrtićem sa osnovnim ciljem poboljšanja položaja i ostvarivanja prava svih osoba sa smetnjama u razvoju kao i drugih marginalizovanih grupa iz lokalne zajednice.