Logopedske vežbe

Komunikacija kod dece je veoma raznovrsna, intenzivna, složena i uz to veoma učestala. Ona prati dečiju aktivnost i uključena je u gotovo celokupno njihovo ponašanje. U školi, verbalna komunikacija je osnovno sredstvo za socijalizaciju i prezentovanje znanja. Teškoće u govoru su ozbiljna prepreka za postizanje uspeha, kao i intelektualni, emocionalni i socijalni razvoj. Jedan od važnih vidova podrške učenicima koja se ostvaruje u našoj školi jesu individualne logopedske vežbe. Cilj logopedskih vežbi jeste da se otklone ili ublaže govorno - jezički poremećaji, kao i teškoće vezane za govorno ponašanje.


Individualne logopedske vežbe su u skladu sa opštim ciljevima i principima obrazovanja i vaspitanja i standardima postignuća. Sa stanovišta škole, one treba da odgovore obrazovnim zadacima nastave, postizanju i razvoju kvalitetnih govorno - jezičkih i pisanih sposobnosti učenika, normalizovanju ponašanja i učenja. Sa stanovišta učenika, govorno - jezička korekcija rešava emocionalne probleme, olakšava socijalizaciju i razvija funkcije koje čine osnovu, ne samo za govor, čitanje i pisanje, nego i za učenje uopšte.


Vaspitno - obrazovni zadaci individualnih logopedskih vežbi su:

 • - razvijanje misaono - jezičkih procesa i podizanje kvaliteta verbalnog izražavanja;
 • - razvijanje govorno - jezičkih sposobnosti do odgovarajućeg nivoa, koje će u granicama psihofizioloških mogućnosti učenika omogućiti ostvarivanje ciljeva i zadataka vaspitno - obrazovnog procesa;
 • - mogućnost da se putem govora učenici socijalizuju i osposobe za svakodnevni život i rad;
 • - otklanjanje blažih oblika govorno - jezičkih poremećaja koji predstavljaju smetnju uspešnoj govornoj komunikaciji u školi i van nje;
 • - pružanje neposredne pomoći porodici, čime doprinose i kvalitetnijem odnosu prema detetu.

  Program logopedskog rada obuhvata:
 • 1. utvrđivanje govorno-jezičkog statusa;
 • 2. razvoj psihofiziološke osnove za govor, čitanje i pisanje;
 • 3. razvoj receptivnog (unutrašnjeg) govora;
 • 4. razvoj i korekciju fonetske strane govora (razvoj glasova);
 • 5. razvoj ekspresivnog (aktivnog) govora i jezika;
 • 6. korigovanje mucanja, brzopletog i patološki sporog govora;
 • 7. korekturu osnovnog glasa;
 • 8. korekciju i razvoj čitanja i pisanja.

Logopedske vežbe se realizuju individualno, po individualnom operativnom planu koji je u skladu sa logopedskom procenom i govorno - jezičkim potencijalima svakog učenika.


Kroz odnos međusobnog poverenja, slušanja i uvažavanja, povećavamo motivaciju i inicijativu za verbalno izražavanje. To se postiže prijatnim emocionalnim tonusom, odabirom adekvatnog i zabavnog didaktičkog i slikovnog materijala, vizuelnog rasporeda, pesmica, tekstova, muzike, pokreta i svega onoga što će kod deteta stimulisati i podsticati pozitivne povratne informacije.


Kod dece koja zbog primarne bolesti ili stanja ne mogu razviti govor, negujemo neverbalnu komunikaciju koja je iskrena, autentična i daje mnogo više informacija od jednostavnih reči.


Logopedske vežbe su zahtevna avantura, ali je benefit veliki - srećniji život svakog deteta.

Galerija