Istorijat

Do 1959. godine u Kraljevu nije postojala nikakva institucija za obrazovanje i vaspitanje lica koja su mentalno nedovoljno razvijena, kao ni institucija koja bi o njima brinula. Učenici koji su pripadali ovoj kategoriji veoma teško su pratili nastavu s ostalim učenicima. Zbog nemogućnosti da pohađaju redovnu nastavu u školama, ova lica su bila potpuno neobrazovana. Njihov društveni položaj potpuno se promenio u jednom boljem pravcu institucialnom brigom o ovim licima.

Pošto do 1960. godine nije postojao bilo kakav pravni osnov, selekcija dece izvršena je prema opservaciji defektologa i učitelja. Godine 1959. Savet za prosvetu uposlio je prvog stručnog nastavnika za rad u novootvorenom pomoćnom odeljenju Stanku Cvijić, defektologa oligofrenologa, koja je uložila veoma veliki trud i s puno entuzijazma nastavu podigla na viši nivo.

Sreski odbor Kraljevo otvorio je 1960. godine jedno pomoćno odeljenje za učenike oštećenog sluha i gluvoneme. Nastavu je vodila Milena Pantović, prvi surdopedagog. Godine 1962. u okviru iste Osnovne škole „Svetozar Marković" rade dva pomoćna odeljenja, jedno za učenike I i II, a drugo za učenike III i IV razreda.

Broj učenika je narastao do 30, otvoreno je i treće odeljenje, a u službu je primljena Dobrila Mlađenović. 1967. godine gospođa Milica Bobić zajedno sa Stankom Cvijić izborila se za formiranje samostalne specijalne škole. Pomoćna odeljenja prvo su fizički odvojena od matične škole „Svetozar Marković“ i pripojena Večernjoj školi, a zatim, uz zalaganje defektologa, 5. decembra 1967. osnovana je samostalna Specijalna osnovna škola, u Kidričevoj ulici tada, danas Dositejevoj, u zgradi tadašnjeg Centra za socijalni rad.

Maja 1968. godine Stanka Cvijić proglašena je za direktora. Škola je tehnički napredovala, a zatim i kadrovski proširena, pa ova godina predstavlja početak profesionalizacije defektologije u Kraljevu. Već 1972. godine otvarena su i dva odeljenja produženog dnevnog boravka za 38 učenika.

1. januara 1974. škola je registrovana kao Specijalna osnovna škola „Ivo Lola Ribar“. Kraljevački Centar za socijalni rad izmešten je iz dotadašnjih prostorija godine 1992., pa je tako školi “Ivo Lola Ribar” pripao celokupan prostor. Tada su stvorene mogućnosti za novim unapređenjem nastave, što je i urađeno. Naredne godine zgrada škole dva puta je renovirana i tako su učenici i njihovi nastavnici dobili preko 1000 m2 uređenog prostora.

Profil škole bitno je izmenjen 1995. godine kada je otvoren i I razred srednje škole sa sledećim područjima rada: mašinstvo i obrada metala; tekstilstvo i kožarstvo i; poljoprivreda – proizvodnja i prerada hrane.

Od te godine, pa do danas nosi ime Škola za osnovno i srednje obrazovanje “Ivo Lola Ribar”. Nakon sedam godina ukinut je obrazovni smer iz oblasti poljoprivrede, zbog nezainteresovanosti učenika za isti.

Od školske 2012/2013. škola obrazuje i odrasle kroz program funkcionalnog obrazovanja odraslih i nacionalni projekat „Druga šansa“. Verifikacijom škole iz 2015. godine škola stiče pravo da obrazuje učenike sa svim smetnjama u razvoju, kao i da obrazuje odrasla lica.Naša škola danas

Naša škola nudi svojim učenicima potpuno besplatno školovanje, koje podrazumeva nabavku potrebnog đačkog pribora, besplatnu kuhinju, ekskurzije i učestvovanje na mnogim manifestacijama. Učenici su uključeni u razne vannastavne aktivnosti koje im omogućavaju da izraze svoje sposobnosti.

Sa posebnom zahvalnošću pominjemo domaće i strane humanitarne organizacije, koje od 90-tih godina intenzivno pomažu našim učenicima: Crveni krst, Kolo srpskih sestara, Danski savet, Japanska vlada, kao i socijalno odgovorne ustanove i preduzeća koja se trude da naši učenici svake godine dobiju paketiće i svečano proslave Dan škole.

Škola danas broji 88 učenika, znatno manji broj nego ranijih godina. Promenom zakona o Osnovnom obrazovanju i vaspitanju veliki broj dece upućuje se na školovanje u redovnim školama.

Osnovno školovanje vodi stručno osposobljen tim defektologa oligofrenologa, somatopeda, surdoaudiologa i tiflologa, logoped i stručni saradnici socijalni radnik i psiholog. Ovde se deca sa smetnjama u razvoju pripremaju za stručno osposobljavanje koje im je ponuđeno.

Škola, takođe, obrazuje učenike sa motoričkim smetnjama u okviru kućne nastave.

Srednje školovanje sprovodi se u oblastima mašinstva i tekstilstva. Rad sa njima izvode profesori i majstori koji su defektološki osposobljeni.

Stručnim osposobljavanjem škola nastoji da svoje učenike uputi u društvene tokove i da ih osposobi za samostalan život. Iz tog razloga, učenici su tokom školovanja aktivno angažovani na praktičnoj nastavi u prostorijama naših partnera iz privrede, preduzeća koje zapošljavaju radnike profila bravar i konfekcijski šivač.

Škola je uspešno realizovala i nastavu preko Skype-a. Učenik na ovaj način pohađa sve predmete, a nastavnici ga aktivno uključuju i u nastavu i usmeravaju ga ka ostalim učenicima tj. aktivno rade na njegovoj socijalizaciji.

Pored humanitarnih udruženja, udruženja građana, socijalno odgovornih preduzeća škola, takođe, sarađuje sa redovnim školama i vrtićem sa osnovnim ciljem poboljšanja položaja i ostvarivanja prava svih osoba sa smetnjama u razvoju kao i drugih marginalizovanih grupa iz lokalne zajednice.